فرم تقاضای بازسازی منزل در یونان

فرم تقاضای خدمات بازسازی / نوسازی
نام و نام خانوادگی
نوع درخواست : بازسازی/ نوسازی
آدرس ملک
طبقه
متراژ
بودجه در نظر گرفته شده از طرف مشتری
شماره تماس
سال ساخت و توضیحات کلی درباره بنا
ایمیل:
موضوع: